Το Πλαίσιο

Το πρόβλημα της αυξημένης συμμετοχής των μεταναστών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ένταξης είναι κοινό μεταξύ πολλών κρατών μελών της ΕΕ. Το DEPART προτείνει μια διαδικασία ενδυνάμωσης που βασίζεται στην επιτυχημένη εμπειρία που ονομάζεται Ομάδα Συνηγορίας Προσφύγων & Μεταναστών (SAT). Η πρώτη Ομάδα Συνηγορίας (SAT) δημιουργήθηκε στην Ελλάδα με την υποστήριξη του ΕΦΠ ως μια ομάδα προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών που είναι ενεργά μέλη της κοινότητας μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους μέσω εργαστηρίων και συζητήσεων. Το SAT ενσωματώνει την συνηγορία και την αυτοοργάνωση των κοινοτήτων που συνδέονται με τον τοπικό κοινωνικό ιστό. Ενισχύουν τις φωνές των μεταναστών με στόχο να επηρεάσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να παρέχουν ανατροφοδότηση από το πεδίο.

Το Πρόγραμμα «DEPART»

Το Depart έχει ως στόχο να διευκολύνει την ένταξη μεταναστών και προσφύγων σε 4 περιοχές της Ευρώπης (Πειραιάς-GR, Avezzano-IT, Girona-SP και Oborishte-BG), μέσω της δημιουργίας ενός δομημένου και επίσημου τρόπου διαβούλευσης με τους μετανάστες, σχετικά με τη χάραξη πολιτικής, που βασίζεται στο μοντέλο της Ομάδα Συνηγορίας Προσφύγων & Μεταναστών. Για να γίνει αυτό, ως πρώτο βήμα, το πρόγραμμα προτείνει την αξιολόγηση των αναγκών και των προκλήσεων των διαδικασιών χάραξης τοπικών πολιτικών και των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων σε σχέση με τη συμμετοχή των μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής. Μετά από αυτή την αναγνώριση, το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων, παρέχοντας εκπαίδευση και ενδυνάμωση για τους μετανάστες και ευαισθητοποιώντας τους τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής, προκειμένου να αναπαραχθεί το μοντέλο SAT.

Δραστηριότητες

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδρομή του DEPART αποτελείται από:

  • Δράση-έρευνα σχετικά με το σύστημα χάραξης πολιτικής που σχετίζεται με την αντιπροσωπευτικότητα και την κινητοποίηση μεταναστών και προσφύγων
  • Ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων για τη δημιουργία τοπικών SAT και την εκπαίδευση των μελών ώστε να γίνουν βιώσιμοι και μακροπρόθεσμοι πολλαπλασιαστές της μεθοδολογίας.
  • Δέσμευση υπευθύνων χάραξης πολιτικής και προώθηση της σημασίας των εργαλείων συνηγορίας προσφύγων και μεταναστών και των πλεονεκτημάτων ενός μηχανισμού πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς.
  • Εφαρμογή διαβουλεύσεων πολιτικής μεταξύ των Ομάδων Συνηγορίας Προσφύγων & Μεταναστών (SAT) και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου συνηγορίας κάθε ομάδας SAT.
  • Εργαλειοθήκη για τον τρόπο δημιουργίας SAT και εργαλείων που ξεπερνούν τα υπάρχοντα εμπόδια για μια ολιστική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ΕΕ
  • Μια επικοινωνιακή εκστρατεία που επικεντρώνεται στις SAT και τις σχετικές προσπάθειες συνηγορίας.