контекст

Проблемът с увеличеното участие на мигрантите в проектирането и прилагането на интеграционни политики е споделен сред много държави-членки на ЕС. DEPART предлага процес на укрепване, базиран на успешния опит, наречен екипи за самозащита (SATs). Първият екип за самозащита (SAT) беше създаден в Гърция от GFR като екип от бежанци, търсещи убежище и мигранти, които са активни членове на мигрантската общност и приемащото общество, подобрявайки уменията си чрез семинари и дискусии. SAT въплъщава самозащитата и самоорганизацията на общностите, свързани с местната социална структура. Те укрепват гласовете на мигрантите с цел да влияят на законодателите и предоставят обратна връзка от терена.

Проектът „Depart“

„Depart“ има за цел да улесни инклузията на мигранти и бежанци в 4 района на Европа (Пирея – GR, Авецано – IT, Жирона – SP и Оборище – BG), чрез създаване на структуриран и формализиран начин за консултации с мигрантите относно политиките, следвайки модела на екипите за самозащита. За да направи това, като първа стъпка, проектът предлага да оцени нуждите и предизвикателствата на местните процеси по формулиране на политики и взаимоотношенията между заинтересованите страни по отношение на инклузивността на мигрантите и бежанците в приемащото общество. След това разпознаване, проектът имаше за цел да ангажира местните общности и заинтересованите страни, предоставяйки обучение и укрепване за мигрантите и повишаване на осведомеността на местните законодатели, за да се репликира моделът SAT.

Дейности

В този контекст, пътят на DEPART включва:

  • Действащо изследване на системата за формулиране на политики, свързани с представителството и мобилизацията на мигранти и бежанци
  • Укрепване на местните общности за създаване на местни SATs и обучение на членовете да станат устойчиви дългосрочни множители
  • Ангажиране на законодателите, насърчавайки важността на инструментите за самозащита и ползите от инклузивен механизъм за политики
  • Провеждане на консултации по политиките между SATs и законодателите, включително плана за защита на всяка SAT
  • Инструментариум за създаване на SATs и инструменти, които преодоляват съществуващите бариери за цялостна интеграция на бежанците и мигрантите в ЕС
  • Комуникационна кампания, фокусирана върху SATs и свързаните с тях усилия за защита