Ενδυνάμωση

Η ενδυνάμωση των μεταναστών και η εμπλοκή τους στη λήψη πολιτικών αποφάσεων είναι το τελικό αποτέλεσμα του έργου DEPART. Προτού εφαρμοστεί οποιοσδήποτε από κοινού σχεδιασμός πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες πρέπει να παρακινηθούν και να εκπαιδευτούν, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συνηγορίας που προέρχεται από τους ίδιους τους πρόσφυγες & μετανάστες καθώς και την ανάγκη ενός χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμού πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι:

  • Δημιουργία βιώσιμων SAT σε δημοκρατική και συμμετοχική βάση
  • Ενδυνάμωση των συμμετεχόντων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να αξιοποιήσουν σωστά αυτή τη γνώση στην επικοινωνία τους για την υπεράσπιση.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της χάραξης πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς και τη σημασία της διαβούλευσης με τους μετανάστες σχετικά με πολιτικές που τους επηρεάζουν άμεσα.

Αποτελέσματα Εργασιών

Advocacy plan

Pilot Policy

Toolkit

 

[/vc_row]

Video