Ανάλυση

Η έρευνα-δράση του DEPART στοχεύει στην αξιολόγηση των αναγκών και των προκλήσεων των τοπικών διαδικασιών χάραξης πολιτικής. Προσεγγίζει τις επίσημες και ανεπίσημες πτυχές που επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης τοπικών πολιτικών, τη λειτουργία της και τις σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων. Συγκεκριμένα, προωθεί τη διάγνωση της συμμετοχής των μεταναστών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικές πτυχές:

  • Κινητοποίηση και εκπροσώπηση μεταναστών και προσφύγων: Πώς οι συλλογικότητες μεταναστών και προσφύγων κινητοποιούνται και οικοδομούνται ως συλλογικοί φορείς; Ποιοι μηχανισμοί εκπροσώπησης αναπτύσσονται σε αυτές τις συλλογικότητες και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στη νομιμότητα των εκπροσώπων τους;
  • Συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής: Πώς συμμετέχουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, άτομα και συλλογικότητες, τόσο συμβατικά όσο και μη στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής;

Δραστηριότητες

ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ προκειμένου να συγκεντρωθούν οι γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και σε προηγούμενα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των:

  • συμμετοχικών μεθοδολογιών για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικής.
  • εθνικών και τοπικών πλαισίων κινητοποίησης, εκπροσώπησης και συμμετοχής μεταναστών και προσφύγων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής.
  • βέλτιστων πρακτικων σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως της κοινωνίας των πολιτών και των πρωτοβουλιών της δημόσιας διοίκησης.

 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ βασισμένη σε ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις για την αξιολόγηση των αναγκών και των προκλήσεων των διαδικασιών χάραξης πολιτικής με αναφορά στη συμπερίληψη των μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής, ιδίως για την κατανόηση των εμποδίων στην κινητοποίηση, εκπροσώπηση και συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων και για σύγκριση των τρέχουσων πρακτικών με τις καλύτερες που έχουν εντοπιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Στις εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις και τις ομάδες εστίασης συμμετέχουν:

  • Υπήκοοι Τρίτων Χωρών – ΥΤΧ (μετανάστες και πρόσφυγες).
  • Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών – ΟΚΠ.
  • Δημόσια διοίκηση διαφορετικών επιπέδων.