Анализ

Изследователско-действащият подход на DEPART има за цел да оцени нуждите и предизвикателствата на местните процеси по формулиране на политики. Той се занимава с формалните и неформални аспекти, които влияят върху местните процеси по формулиране на политики, тяхната функционалност и взаимоотношенията между заинтересованите страни. Конкретно, той насърчава диагноза на участието на мигрантите в процесите по формулиране на политики, като се има предвид два съществени аспекта:

  • Мобилизация и представителство на мигранти и бежанци: Как мигрантите и бежанците се мобилизират и се формират като колективни действащи лица? Какви механизми за представителство се разработват в тези колективи и какви са последствията им за легитимността на техните представители?
  • Участие на мигрантите и бежанците в процесите по формулиране на политики: Как мигрантите и бежанците, индивидуално и колективно, участват както по традиционен, така и по нетрадиционен начин в процесите по формулиране на политики?

Activities

DESK RESEARCH с цел събиране на знанията, натрупани в академичната литература и предишни проекти, включително:

  • участващи методологии за дизайн, прилагане, мониторинг и оценка на политиките;
  • национални и местни контексти на мобилизация, представителство и участие на мигранти и бежанци в процесите на формулиране на политики;
  • най-добри практики на равнище ЕС, по-специално от гражданското общество, и инициативи на публичната администрация.

КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ, базирано на фокус групи и интервюта, за да се оценят нуждите и предизвикателствата на процесите на формулиране на политики с оглед на инклузивността на мигрантите и бежанците в приемащото общество, особено за разбиране на препятствията пред мобилизацията, представителството и участието на мигрантите и бежанците и за сравнение на текущите практики с най-добрите, идентифицирани на равнище ЕС. Проведени бяха задълбочени интервюта и фокус групи с:

  • Граждани на трети страни (мигранти и бежанци);
  • Организации на гражданското общество (CSOs);
  • публична администрация на различни териториални нива.